תקנון האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע


ברוכים הבאים לאתר האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע www.2344.co.il. השימוש בשירות או המידע שקיים באתר או ביישומיו במדיות השונות מעיד על הסכמתך לתנאים הללו, ולכן הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באיגוד הישראלי לבעלי מקצוע, כמפורט להלן ( להלן- "תנאי השימוש").

 • תכני האתר ויישומיו, עשויים להיות ברשת האינטרנט ובכל מדיה תקשורתית אחרת, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ תקשורת או מדיה תקשורתית בהם מופיעים תכני האתר או יישומיו.

 • תכני  השימוש מסדירים את היחסים בין מפעיל האתר האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע ( להלן " מפעיל האתר  לבין כל אדם או גוף שיעשה שימוש בתכני האתר של איגוד הישראלי לבעלי מקצוע. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ופונים לשני המינים. הינך ראשי להשתמש בתכנים של איגוד הישראלי לבעלי מקצוע בהתאם לכללים המפורטים לעיל:

 • בכל שימוש באתר מצהיר המשתמש כי קרא את תנאי השימוש באתר ומסכים לפעול על פיהם.

 • באיגוד הישראלי לבעלי מקצוע תמצאו קישורים לעמודי רשת שונים. התכנים אינם מתפרסמים ע"י האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע ולכן אין לנו שליטה על תכנים אלו. באתר מופעלים קישורים לאתרי מכירות של ספקים אשר מציעים למשתמש שירותים. האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע אינו מתחייב להציג או לשלב את כלל הנתונים של כל הספקים וממליץ למשתמש לנהוג כצרכן חכם ולעיין במידע המופיע בתארים ובתנאי השימוש בהם בטרם ביצע פעולה כלשהי.

 • אתר האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע אינו אתר מכירות ומפעיל האתר אינו נחשב כמוכר.

 • אתרי האינטרנט או התכנים של הספקים, לרבות של נותני השירות המוצגים באתר מתוצאות החיפוש באתר אינם בבעלות האתר או מפעיל האתר ואינם מופעלים על ידו ונמצאים באחריותם הבלעדית של אותם ספקים או בעלי אתרים אלה.

 • המידע והשירותים אשר באתר מוצגים למשתמש כפי שהתקבלו אצל מפעיל האתר וכפי שהוצגו ע"י ספקים או נותני שירות, ללא התערבות כלשהי של מפעיל האתר בתכניו או בדרך הצגתו של המידע והשירותים הנ"ל, ונמצא באחריותם הבלעדית של נותני השירות והספקים.

 • מפעיל האתר אינו ולא יהיה אחראי לנכונות ומהימנות המידע והשירותים אשר מוצגים באתר לרבות פרטים אודות נותני השירות, מהות השירותים, איכות השירותים, שמות הספקים של מהמוצרים והשירותים, מחירים וכל מידע אחר אשר מקורו במידע המוצג או מופץ ע"י נותן השירות, צד שלישי, פסק ויצרן מסוים.

מדיניות ביטולים

בעל עסק הרוכש פרסום כרטיס עסק באתר רשאי לבטל את הפרסום בקיזוז תקופת הפרסום באתר.בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן,התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הצרכן נדרש  לאשר את פרטי בפרסום עם קבלתו .

עסקה לרכישת פרסום כרטיס עסק אשר בוצעה באתר,רשאי הצרכן לבטלה ללא חיוב באמצעות הודעה בדבר ביטול הפרסום לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום אישור הפרסום.בעל עסק הרוכש באנר רשאי לבטל את הפרסום בקיזוז דמי עיצוב גרפי .


 • מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר בין המשתמש לבין נותן שירות או ספק כלשהו, אף אם המשתמש למד אודותיו או אודות אתר האינטרנט שלו או פנה לאתר נותן השירות או ספק, באמצעות קישור מהאיגוד הישראלי לבעלי מקצוע.

 • מפעיל האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין המשתמש האתר לבין נותן השירות או הספק, ולא יהיה אחראי לטיב ואיכות המוצרים או השירותים המוצעים על ידי נותן השירות או הספק, לרבות לא לתנאי רכישה, הליכי הרכישה, אספקת השירותים או כל דבר אחר שמציע צד שלישי, נותן שירות או הספק.

 • האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע כולל תכנים מסחריים, הנמסרים לפרסום מטעמם של נותני השירות. האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע לא יישא באחריות לתכנים אלו. המידע המוצג באתר הוא המידע אשר התקבל מנותני השירות והספקים. האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע לא יישא באחריות לנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש באתר או המקושרים על ידי האתר. האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע אינו בודק, עורך או מאמתת את תוכן הנתונים והאחריות היחידה לתכנים הללו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש או הסתכמות עליהם חלה על נותני השירות והספקים.

 • האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע אינה אחראי על אספקת השירותים והמוצרים הניתנים על ידי נותני השירות, ספקים או בעלי אתרים, או על איכותם של השירותים.

 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק כלשהו, כספי או אחר, שנגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע, המופיע באתר או באתר של צד שלישי, נותן שירות או ספק, לרבות הפסד הכנסה ומניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 • המידה המוצג באיגוד הישראלי לבעלי מקצוע אינו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.

 • העובדה שהאיגוד הישראלי לבעלי מקצוע מקשר לתכנים בעמודי רשת שונים, אינו מעיד על הסכמת האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע לתכנים אלו ולא מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם וחוקיותם של תכנים אלו. ייתכן שתכנים אלו מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, לא מוסריים, בלתי חוקיים או שאינם הולמים את צרכיך. האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע אינה אחראי לתכנים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש או לתכנים אשר מוליכים לקישורים באתר וכן אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם משמוש או הסתמכות עליהם.

 • באיגוד הישראלי לבעלי מקצוע מתפרסים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיודעים לכך כתגובות והמלצות והאיגוד הישראלי לבעלי מקצוע אינו מעורב בתכנים או במידע אשר מתקבל באזורים אלו. מסירת תכנים אלו אינה מקנה לך זכות לדרוש שתכנים אלו יפורסמו. האיגוד הישראלי לבעלי מקצוע אינו נושא בכל אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה ארך ורק על המשתמש שמסרם לפרסום. מפעיל האתר יהיה ראשי לבדוק תכנים אלו ולמנוע פרסום תכנים שאינם חוקיים, גסויות או כל תוכן אחר שעלול לעשות שימוש בלתי ראוי בכלים באתר.

 • מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר האינטרנט או ערוץ המדיה הפעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש לפי שיקול דעתו הבלעדית של מפעיל האתר.

 • מפעיל האתר משמש כמנוע חיפוש אשר משווה מידע שמוצג ומופץ ע"י צדדים שלישיים כפי שהוא ומציגו באתר, ואינו משמש כמייצר מידע.

 • מפעיל האתר אינו אחראי לכל תקלה, כשל בפעולת האתר, ברשת האינטרנט, ברשת הסלולארית או כל מדיה אחרת אשר מוצגים בה תכני האתר. מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה בהקדם.

 • מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

 • מפעיל האתר אינו אחראי על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי חיפוש באתר, ואינו אחראי לשירותים המתקבלים או מוצגים באתר, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק ע"י האתר או שירותי החיפוש באתר.

 • מפעיל האתר אינו מפרסם בפועל אלא מעמיד את האתר כפלטפורמה להצגת פרסומות. הפרסום באתר אינו מהווה המלצה, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 • מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

 • מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גוף שלישי ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש.

 • בשימוש באתר, מסכים המשתמש  לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש בשי ועדכנו מעת לעת לידיעת המשתמשים. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

 • מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות המשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה -1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככל ותקשורת מחשבים בפרט.

 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל אביב.